REFERENT -KA ODDĚLENÍ DOPRAVNÍCH PŘESTUPKŮ ODBORU DOPRAVY MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY

 • Opava

Pracovní místo ( REFERENT -KA ODDĚLENÍ DOPRAVNÍCH PŘESTUPKŮ ODBORU DOPRAVY MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY ) již není aktuální, zadavatel tuto pozici obsadil, nebo si nepřeje tuto pracovní nabídku dále zobrazovat.

Pracovní náplň

KO: Bc. Majdanicsová Pavlína, tel.: 553 756 452, e-mail: pavlina.majdanicsova@opava-city.cz
Písemnou přihlášku s níže uvedenými materiály zasílejte poštou nebo odevzdejte osobně
v podatelně Magistrátu města Opavy na adrese: Magistrát města Opavy, personální
a mzdové oddělení, Horní náměstí 69, 746 01 Opava.
Na obálku uveďte Neotvírat, výběrové řízení.
Termín ukončení příjmu přihlášek: 30. 09. 2019.

Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat:
- přesné označení výběrového řízení
- jméno, příjmení a titul uchazeče
- datum a místo narození
- státní příslušnost uchazeče
- místo trvalého pobytu uchazeče
- číslo občanského průkazu
- kontaktní telefonní číslo, kontaktní e-mail, datum a podpis uchazeče.

Požadované doklady:
- profesní životopis včetně údajů o odborných znalostech a dovednostech s ohledem na výše uvedené požadavky stanovené Statutárním městem Opava
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce - originál nebo ověřená kopie; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom VŠ a dodatek
k diplomu; příp. vysvědčení o státní zkoušce - u diplomů vydaných do konce roku 2005)

Pokud uchazeč podá přihlášku prostřednictvím datové schránky, bude nutné u výpisu z evidence RT a dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání zajistit pravost dokumentu jeho konverzí s ověřením shody obsahu a připojením ověřovací doložky nebo tyto doručit vyhlašovateli v listinné pod

Podobné nabídky

SERVÍRKA, ČÍŠNÍK

Walley & company s.r.o.

 • Opava
 • Plný úvazek
 • Inzerováno déle jak měsíc

ÚČETNÍ - POKLADNÍ

INGE Opava, spol. s r.o.

 • Opava
 • Plný úvazek
 • Inzerováno déle jak měsíc

KUCHAŘ -KA

Michal Ondřej

 • Opava
 • Plný úvazek
 • Inzerováno déle jak měsíc

Podobné nabídky

SERVÍRKA, ČÍŠNÍK

Walley & company s.r.o.

 • Opava
 • Plný úvazek
 • Inzerováno déle jak měsíc

ÚČETNÍ - POKLADNÍ

INGE Opava, spol. s r.o.

 • Opava
 • Plný úvazek
 • Inzerováno déle jak měsíc

KUCHAŘ -KA

Michal Ondřej

 • Opava
 • Plný úvazek
 • Inzerováno déle jak měsíc
Vložit inzerát